Mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta ...

Nam
1981-01-01
Vietnam
Khánh Hòa
Bình luận Sắp xếp theo
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk
08:07 07-07-2013
Julian23 Xin chào bạn bè thân yêu nhất
Làm thế nào bạn có ngày hôm nay? Hy vọng tốt đẹp, là niềm vui của tôi để liên lạc với bạn cho mối quan hệ tốt và hiểu nhau hơn.
Tôi tên là Julian, tôi là một cô gái đẹp với đầy đủ của tình yêu, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể bấm vào với nhau, xin vui lòng tôi sẽ như bạn để liên hệ với tôi qua địa chỉ email của tôi này như vậy (julianapia71@yahoo.com) gửi cho tôi tin nhắn đến e-mail của tôi , tôi sẽ muốn cho bạn thấy hình ảnh của tôi và đồng thời bạn sẽ biết nhiều hơn về tôi.
JulianHello Dearest Friend
How are you today? Hope fine, It is my pleasure to contact you for good relationship and to know each other better.
My name is Julian, I am a nice girl with full of love, i think we can click together, please i will like you to contact me through this my email address thus (julianapia71@yahoo.com) send me message to my e mail, I will like to show you my photo and at the same time you will know more about me.
Julian
01:08 28-05-2014