Nhập từ khoá cần tìm

We show video direct from YOUTUBE.COM, don't store any video in our server.
Website này chỉ lấy dữ liệu và trình chiếu video từ kho dữ liệu của YOUTUBE.COM. Chúng tôi không lưu trữ video này trên máy chủ. Người sử dụng phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Youtube Video » Nhac Hai Ngoai

Searches related to "},{"text":"nhac-hai-ngoai","bold":true}]},"trackingParams":"CE0QraoBIhMIl_7wgabz6wIVTsGcCh2tbQpQ","icon":{"iconType":"SEARCH"}}},"style":{"type":"HORIZONTAL_CARD_LIST_STYLE_TYPE_NARROW_SHELF"}}},{"radioRenderer":{"playlistId":"RDQMYEnyxBIXn4E","title":{"simpleText":"Mix - Nhac hai ngoai"},"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/enWquTrqYTc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLA4Z1w7TsqqGkl3eAs6RsemOdRJ7Q","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/enWquTrqYTc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLC5pcWsGzvzrmfnjdl4gL5PPiR0ng","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/enWquTrqYTc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLB2e2Nmc4A2fHW9TlAQKQDf7bhpWw","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/enWquTrqYTc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLApHvpNvBcXKtegLq7LCT1vzXRULA","width":336,"height":188}]},"videoCountText":{"runs":[{"text":"50+ videos"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEsQuzcYESITCJf-8IGm8-sCFU7BnAodrW0KUDIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=enWquTrqYTc\u0026list=RDQMYEnyxBIXn4E\u0026start_radio=1","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"enWquTrqYTc","playlistId":"RDQMYEnyxBIXn4E","params":"OALAAQE%3D","continuePlayback":true}},"shortBylineText":{"simpleText":"YouTube"},"trackingParams":"CEsQuzcYESITCJf-8IGm8-sCFU7BnAodrW0KUA==","videos":[{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"Người Tình Mùa Đông - Như Quỳnh (ASIA 6)"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEsQuzcYESITCJf-8IGm8-sCFU7BnAodrW0KUDIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=enWquTrqYTc\u0026list=RDQMYEnyxBIXn4E\u0026start_radio=1","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"enWquTrqYTc","playlistId":"RDQMYEnyxBIXn4E","params":"wAEB"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"4 minutes, 26 seconds"}},"simpleText":"4:26"},"videoId":"enWquTrqYTc"}},{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"Liên Khúc Cha Cha Cha | Nhạc Sôi Động Hải Ngoại 2019 | LK Hải Ngoại Hay Nhất"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEsQuzcYESITCJf-8IGm8-sCFU7BnAodrW0KUDIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=ASlff-q92CE\u0026list=RDQMYEnyxBIXn4E\u0026start_radio=1","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"ASlff-q92CE","playlistId":"RDQMYEnyxBIXn4E","params":"wAEB"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"1 hour, 2 minutes, 5 seconds"}},"simpleText":"1:02:05"},"videoId":"ASlff-q92CE"}}],"thumbnailText":{"runs":[{"text":"50+","bold":true},{"text":" videos"}]},"longBylineText":{"simpleText":"YouTube"},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"50+"}]},"icon":{"iconType":"MIX"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Play all"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Now playing"}]}}}],"videoCountShortText":{"runs":[{"text":"50+"}]}}},{"videoRenderer":{"videoId":"I7dhM7SJP6w","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/I7dhM7SJP6w/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAB_M1t5Wsu8uQkeakK8PcM3ar7SQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/I7dhM7SJP6w/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDFkTZlaWJu7w5I2k7U-4gopR48ww","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/I7dhM7SJP6w/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLApWrLoyjREMewEYonVpjd9lGPcRQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/I7dhM7SJP6w/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLD39QIkobHC2uviPvmOhilq2QyQZA","width":336,"height":188}]},"title":{"runs":[{"text":"LK Nhạc Hải Ngoại Sôi Động 2020 Mới Đét | Qua Cơn Mê | Mở Loa To Cho Cả Xóm Phê