Nhập từ khoá cần tìm

We show video direct from YOUTUBE.COM, don't store any video in our server.
Website này chỉ lấy dữ liệu và trình chiếu video từ kho dữ liệu của YOUTUBE.COM. Chúng tôi không lưu trữ video này trên máy chủ. Người sử dụng phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Youtube Video » Nhac Phap

Searches related to "},{"text":"nhac-phap","bold":true}]},"trackingParams":"CGAQraoBIhMInrysjNjx6wIVEcrBCh30UQeH","icon":{"iconType":"SEARCH"}}},"style":{"type":"HORIZONTAL_CARD_LIST_STYLE_TYPE_NARROW_SHELF"}}},{"radioRenderer":{"playlistId":"RDQMl-Y4GFwUpC8","title":{"simpleText":"Mix - Nhac phap"},"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Z2y-P1nC1MQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLBKqIQdz6D0ZfspPXUI_AgjtvoBew","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Z2y-P1nC1MQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLDeorf-JRqdzVZmpwC0ptF5C5nG2g","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Z2y-P1nC1MQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLBRfvrJwWSWuoIQld_DxP-hnTebnQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Z2y-P1nC1MQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLBu1gb7Zfp0zO805z8tg0W6R8Q7ug","width":336,"height":188}]},"videoCountText":{"runs":[{"text":"50+ videos"}]},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CF4QuzcYESITCJ68rIzY8esCFRHKwQod9FEHhzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=Z2y-P1nC1MQ\u0026list=RDQMl-Y4GFwUpC8\u0026start_radio=1","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"Z2y-P1nC1MQ","playlistId":"RDQMl-Y4GFwUpC8","params":"OALAAQE%3D","continuePlayback":true}},"shortBylineText":{"simpleText":"YouTube"},"trackingParams":"CF4QuzcYESITCJ68rIzY8esCFRHKwQod9FEHhw==","videos":[{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"[Vietsub] Comme Toi - Jean Jaques Goldman"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CF4QuzcYESITCJ68rIzY8esCFRHKwQod9FEHhzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=Z2y-P1nC1MQ\u0026list=RDQMl-Y4GFwUpC8\u0026start_radio=1","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"Z2y-P1nC1MQ","playlistId":"RDQMl-Y4GFwUpC8","params":"wAEB"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"5 minutes, 21 seconds"}},"simpleText":"5:21"},"videoId":"Z2y-P1nC1MQ"}},{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"\"Aline\" by Christophe (with French \u0026 English subtitles)"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CF4QuzcYESITCJ68rIzY8esCFRHKwQod9FEHhzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=NU9qYbLtPog\u0026list=RDQMl-Y4GFwUpC8\u0026start_radio=1","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"NU9qYbLtPog","playlistId":"RDQMl-Y4GFwUpC8","params":"wAEB"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"2 minutes, 51 seconds"}},"simpleText":"2:51"},"videoId":"NU9qYbLtPog"}}],"thumbnailText":{"runs":[{"text":"50+","bold":true},{"text":" videos"}]},"longBylineText":{"simpleText":"YouTube"},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"50+"}]},"icon":{"iconType":"MIX"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Play all"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Now playing"}]}}}],"videoCountShortText":{"runs":[{"text":"50+"}]}}},{"videoRenderer":{"videoId":"wjTh9mHkm2k","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wjTh9mHkm2k/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLBQU1NEBXqOeXlBkxzd1z-F0cOPnw","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wjTh9mHkm2k/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCM1QrtBj77pVe1l5GRt4gtu9B9BA","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wjTh9mHkm2k/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBol8-BfAmzDUJZbVZfDcaYIpMBYQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wjTh9mHkm2k/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLBIa3zEGE-zuY3pr0PKs4d9kcxR9A","width":336,"height":188}]},"title":{"runs":[{"text":"Nghe Để Phật Quan Âm Che Trở - Nhạc Phật Giáo Tĩnh Tâm Hay Nhất 2018