Nhập từ khoá cần tìm

We show video direct from YOUTUBE.COM, don't store any video in our server.
Website này chỉ lấy dữ liệu và trình chiếu video từ kho dữ liệu của YOUTUBE.COM. Chúng tôi không lưu trữ video này trên máy chủ. Người sử dụng phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Youtube Video » Sach Noi

Searches related to "},{"text":"sach-noi","bold":true}]},"trackingParams":"CE0QraoBIhMIkpuv_vLw6wIVgvGcCh3hnQct","icon":{"iconType":"SEARCH"}}},"style":{"type":"HORIZONTAL_CARD_LIST_STYLE_TYPE_NARROW_SHELF"}}},{"playlistRenderer":{"playlistId":"PLAB1Xc7aVOqH-o5p1Iii2DZel3Fm0zKQ5","title":{"simpleText":"Sách nói NHÂN TỐ ENZYME"},"thumbnails":[{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pwEtlhCaONE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLAVSBdqxSYUWS-xJTJ2Rni6-SBI2g","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pwEtlhCaONE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLDKEqy9PzihWzMKuLR2snk8RoliGQ","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pwEtlhCaONE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLB2ddaEQH3To6VxWZ2dezuHxt0BKw","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pwEtlhCaONE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLASKWkgi_l1-HHvjMAXlbR3nVmU2w","width":336,"height":188}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/lH43ncUh67I/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/lzU6b58-m-Y/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/JdMKrfQtYs8/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/EfUQevf1fsc/default.jpg","width":43,"height":20}]}],"videoCount":"12","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEsQ2zAYECITCJKbr_7y8OsCFYLxnAod4Z0HLTIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=pwEtlhCaONE\u0026list=PLAB1Xc7aVOqH-o5p1Iii2DZel3Fm0zKQ5","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"pwEtlhCaONE","playlistId":"PLAB1Xc7aVOqH-o5p1Iii2DZel3Fm0zKQ5","params":"OAI%3D"}},"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"View full playlist","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEsQ2zAYECITCJKbr_7y8OsCFYLxnAod4Z0HLTIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLAB1Xc7aVOqH-o5p1Iii2DZel3Fm0zKQ5","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLAB1Xc7aVOqH-o5p1Iii2DZel3Fm0zKQ5"}}}]},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Bùi Huyền","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEsQ2zAYECITCJKbr_7y8OsCFYLxnAod4Z0HLTIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCj9kQItt6vT77YqgwO2TJrA","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCj9kQItt6vT77YqgwO2TJrA"}}}]},"videos":[{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"NHÂN TỐ ENZYME - Phương Thức Sống Lành Mạnh - HIROMI SHINYA - Chương 1"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEsQ2zAYECITCJKbr_7y8OsCFYLxnAod4Z0HLTIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=pwEtlhCaONE\u0026list=PLAB1Xc7aVOqH-o5p1Iii2DZel3Fm0zKQ5","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"pwEtlhCaONE","playlistId":"PLAB1Xc7aVOqH-o5p1Iii2DZel3Fm0zKQ5"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"1 hour, 28 minutes, 55 seconds"}},"simpleText":"1:28:55"},"videoId":"pwEtlhCaONE"}},{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"NHÂN TỐ ENZYME - Phương Thức Sống Lành Mạnh - HIROMI SHINYA - Chương 2"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEsQ2zAYECITCJKbr_7y8OsCFYLxnAod4Z0HLTIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=lH43ncUh67I\u0026list=PLAB1Xc7aVOqH-o5p1Iii2DZel3Fm0zKQ5","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"lH43ncUh67I","playlistId":"PLAB1Xc7aVOqH-o5p1Iii2DZel3Fm0zKQ5"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"1 hour, 19 minutes, 1 second"}},"simpleText":"1:19:01"},"videoId":"lH43ncUh67I"}}],"videoCountText":{"runs":[{"text":"12"},{"text":" videos"}]},"trackingParams":"CEsQ2zAYECITCJKbr_7y8OsCFYLxnAod4Z0HLQ==","thumbnailText":{"runs":[{"text":"12","bold":true},{"text":" videos"}]},"longBylineText":{"runs":[{"text":"Bùi Huyền","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEsQ2zAYECITCJKbr_7y8OsCFYLxnAod4Z0HLTIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCj9kQItt6vT77YqgwO2TJrA","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCj9kQItt6vT77YqgwO2TJrA"}}}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pwEtlhCaONE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLAVSBdqxSYUWS-xJTJ2Rni6-SBI2g","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pwEtlhCaONE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLDKEqy9PzihWzMKuLR2snk8RoliGQ","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pwEtlhCaONE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLB2ddaEQH3To6VxWZ2dezuHxt0BKw","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pwEtlhCaONE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLASKWkgi_l1-HHvjMAXlbR3nVmU2w","width":336,"height":188}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"12"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Play all"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Now playing"}]}}}]}},{"videoRenderer":{"videoId":"YT9mIg0Yu04","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/YT9mIg0Yu04/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCQ2QQ-lajTjA40bILsLiOkhxWPqQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/YT9mIg0Yu04/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLAyOsXzYm_AF8MxfmWOeqev5dhrCw","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/YT9mIg0Yu04/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLArvLo9OV9pjolz3IwEPPQ08SgZdQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/YT9mIg0Yu04/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCwyZ_VMpQwxbbjtBfx0f5Fp_F6Kg","width":336,"height":188}]},"title":{"runs":[{"text":"[Sách Nói] Bình Tĩnh Khi Ế, Mạnh Mẽ Khi Yêu - All The Rules