Nhập từ khoá cần tìm

We show video direct from YOUTUBE.COM, don't store any video in our server.
Website này chỉ lấy dữ liệu và trình chiếu video từ kho dữ liệu của YOUTUBE.COM. Chúng tôi không lưu trữ video này trên máy chủ. Người sử dụng phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

YouTube Video » dan nguyen truc tiep nhac bolero nhac vang nhac tru tinh nhac linh hay nhat su nghiep

Share to your friend:
Xem Thêm:

Youtube Video » dan nguyen truc tiep nhac bolero nhac vang nhac tru tinh nhac linh hay nhat su nghiep

Searches related to "},{"text":"dan-nguyen-truc-tiep-nhac-bolero-nhac-vang-nhac-tru-tinh-nhac-linh-hay-nhat-su-nghiep","bold":true}]},"trackingParams":"CEwQraoBIhMI_uDwgeDv6wIVSBSECh3Z6A7r","icon":{"iconType":"SEARCH"}}},"style":{"type":"HORIZONTAL_CARD_LIST_STYLE_TYPE_NARROW_SHELF"}}},{"playlistRenderer":{"playlistId":"PLhej16L_poKo1VB3KiFNIun3y_zHvTmMT","title":{"simpleText":"ĐAN NGUYÊN - Trực Tiếp Nhạc Bolero, Nhạc Vàng, Nhạc Trữ Tình, Nhạc Lính Hay Nhất Sự Nghiệp"},"thumbnails":[{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/kDVX_0zRNcg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLDHLcVlXB4_nUG6dW8sb9eqXfMKdQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/kDVX_0zRNcg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLAQoA-6w5BC50taViWaMhwKTDj_Mg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/kDVX_0zRNcg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLB99mMySMBLlDtH4dDvqrD5KfYPLQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/kDVX_0zRNcg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLDQGTmrBZXc94KGNHSuFBMkf7OA1g","width":336,"height":188}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/m2s0aBgC8ug/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Smg2KqMO-jc/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/UZarDEmEucQ/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/fbI4mFbQo88/default.jpg","width":43,"height":20}]}],"videoCount":"12","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEoQ2zAYDyITCP7g8IHg7-sCFUgUhAod2egO6zIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=kDVX_0zRNcg\u0026list=PLhej16L_poKo1VB3KiFNIun3y_zHvTmMT","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"kDVX_0zRNcg","playlistId":"PLhej16L_poKo1VB3KiFNIun3y_zHvTmMT","params":"OAI%3D"}},"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"View full playlist","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEoQ2zAYDyITCP7g8IHg7-sCFUgUhAod2egO6zIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLhej16L_poKo1VB3KiFNIun3y_zHvTmMT","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLhej16L_poKo1VB3KiFNIun3y_zHvTmMT"}}}]},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Sggssggs Gsgsgsg","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEoQ2zAYDyITCP7g8IHg7-sCFUgUhAod2egO6zIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCKpzyNVBkKb_mB0zoM89Jrg","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCKpzyNVBkKb_mB0zoM89Jrg"}}}]},"videos":[{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"Idea Craft Cement | Make cement pots with Plastic bottles and fabric"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEoQ2zAYDyITCP7g8IHg7-sCFUgUhAod2egO6zIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=kDVX_0zRNcg\u0026list=PLhej16L_poKo1VB3KiFNIun3y_zHvTmMT","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"kDVX_0zRNcg","playlistId":"PLhej16L_poKo1VB3KiFNIun3y_zHvTmMT"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"11 minutes, 26 seconds"}},"simpleText":"11:26"},"videoId":"kDVX_0zRNcg"}},{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"Vô Cùng -Từng Yêu | Phan Duy Anh | Trần Mỹ Ngọc ft Y Nguyên [Live in DaLat]"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEoQ2zAYDyITCP7g8IHg7-sCFUgUhAod2egO6zIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=m2s0aBgC8ug\u0026list=PLhej16L_poKo1VB3KiFNIun3y_zHvTmMT","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"m2s0aBgC8ug","playlistId":"PLhej16L_poKo1VB3KiFNIun3y_zHvTmMT"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"5 minutes, 36 seconds"}},"simpleText":"5:36"},"videoId":"m2s0aBgC8ug"}}],"videoCountText":{"runs":[{"text":"12"},{"text":" videos"}]},"trackingParams":"CEoQ2zAYDyITCP7g8IHg7-sCFUgUhAod2egO6w==","thumbnailText":{"runs":[{"text":"12","bold":true},{"text":" videos"}]},"longBylineText":{"runs":[{"text":"Sggssggs Gsgsgsg","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEoQ2zAYDyITCP7g8IHg7-sCFUgUhAod2egO6zIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCKpzyNVBkKb_mB0zoM89Jrg","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCKpzyNVBkKb_mB0zoM89Jrg"}}}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/kDVX_0zRNcg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLDHLcVlXB4_nUG6dW8sb9eqXfMKdQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/kDVX_0zRNcg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLAQoA-6w5BC50taViWaMhwKTDj_Mg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/kDVX_0zRNcg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLB99mMySMBLlDtH4dDvqrD5KfYPLQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/kDVX_0zRNcg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLDQGTmrBZXc94KGNHSuFBMkf7OA1g","width":336,"height":188}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"12"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Play all"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Now playing"}]}}}]}},{"playlistRenderer":{"playlistId":"PLXvT8Cf6x0uy-uuCjyO_Ac4T0UTiJuI_d","title":{"simpleText":"ĐAN NGUYÊN - Trực Tiếp Nhạc Bolero, Nhạc Vàng, Nhạc Trữ Tình, Nhạc Lính Hay Nhất Sự Nghiệp"},"thumbnails":[{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Fj83u6-tan8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLA0n1mNOMvqBGBmA160-LqXPINa-A","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Fj83u6-tan8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLBS_R-6ORcODQR62klKRpFbDafijg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Fj83u6-tan8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLAGLVmlg38UzsQVLGkSHMtLJqMdlQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Fj83u6-tan8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLANDcHWDw9rYhoTegWXrP63CTCTBQ","width":336,"height":188}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/58y81c-zM5k/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/ve6nnhZbVPg/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/k9pVejQiG9w/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/YHlPj5poLTU/default.jpg","width":43,"height":20}]}],"videoCount":"36","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEkQ2zAYECITCP7g8IHg7-sCFUgUhAod2egO6zIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=Fj83u6-tan8\u0026list=PLXvT8Cf6x0uy-uuCjyO_Ac4T0UTiJuI_d","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"Fj83u6-tan8","playlistId":"PLXvT8Cf6x0uy-uuCjyO_Ac4T0UTiJuI_d","params":"OAI%3D"}},"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"View full playlist","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEkQ2zAYECITCP7g8IHg7-sCFUgUhAod2egO6zIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLXvT8Cf6x0uy-uuCjyO_Ac4T0UTiJuI_d","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLXvT8Cf6x0uy-uuCjyO_Ac4T0UTiJuI_d"}}}]},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"CLB BOLERO","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEkQ2zAYECITCP7g8IHg7-sCFUgUhAod2egO6zIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCFHRKhu4U1P_qslhfFkaFag","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCFHRKhu4U1P_qslhfFkaFag"}}}]},"videos":[{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"Sầu tím thiệp hồng song ca - Quang Lê ft Jang Mi | NHẠC BOLERO TRỮ TÌNH HAY NHẤT 2020"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEkQ2zAYECITCP7g8IHg7-sCFUgUhAod2egO6zIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=Fj83u6-tan8\u0026list=PLXvT8Cf6x0uy-uuCjyO_Ac4T0UTiJuI_d","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"Fj83u6-tan8","playlistId":"PLXvT8Cf6x0uy-uuCjyO_Ac4T0UTiJuI_d"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"4 minutes, 43 seconds"}},"simpleText":"4:43"},"videoId":"Fj83u6-tan8"}},{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"NHẠC SỐNG 2020 ➤ LIÊN KHÚC NHẠC SỐNG BOLERO ➤ LK NHẠC TRỮ TÌNH hay nhất 2020 GÂY PHÊ CHẤT LUỢNG CAO"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEkQ2zAYECITCP7g8IHg7-sCFUgUhAod2egO6zIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=58y81c-zM5k\u0026list=PLXvT8Cf6x0uy-uuCjyO_Ac4T0UTiJuI_d","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"58y81c-zM5k","playlistId":"PLXvT8Cf6x0uy-uuCjyO_Ac4T0UTiJuI_d"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"1 hour, 24 minutes, 56 seconds"}},"simpleText":"1:24:56"},"videoId":"58y81c-zM5k"}}],"videoCountText":{"runs":[{"text":"36"},{"text":" videos"}]},"trackingParams":"CEkQ2zAYECITCP7g8IHg7-sCFUgUhAod2egO6w==","thumbnailText":{"runs":[{"text":"36","bold":true},{"text":" videos"}]},"longBylineText":{"runs":[{"text":"CLB BOLERO","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEkQ2zAYECITCP7g8IHg7-sCFUgUhAod2egO6zIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UCFHRKhu4U1P_qslhfFkaFag","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611}},"browseEndpoint":{"browseId":"UCFHRKhu4U1P_qslhfFkaFag"}}}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Fj83u6-tan8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLA0n1mNOMvqBGBmA160-LqXPINa-A","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Fj83u6-tan8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLBS_R-6ORcODQR62klKRpFbDafijg","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Fj83u6-tan8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLAGLVmlg38UzsQVLGkSHMtLJqMdlQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Fj83u6-tan8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLANDcHWDw9rYhoTegWXrP63CTCTBQ","width":336,"height":188}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"36"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Play all"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Now playing"}]}}}]}},{"videoRenderer":{"videoId":"6OcEBfsNnXg","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/6OcEBfsNnXg/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLDIPEfVbSS1rK1ISigAzPziRCmF0A","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/6OcEBfsNnXg/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==\u0026rs=AOn4CLCPy9BplaTokI2UYRXu8U6c-9XfxA","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/6OcEBfsNnXg/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCgTvlYmsTWnijMc8_2VwfnES54ag","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/6OcEBfsNnXg/hqdefault_live.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAiLHVrjCdZ0JgQsvUam6RsNb33JQ","width":336,"height":188}]},"title":{"runs":[{"text":"Nhạc Vàng Bolero Nghe Phòng Trà KHÔNG QUẢNG CÁO - Trực Tiếp Nhạc Trữ Tình Bolero 2020