Nhập từ khoá cần tìm

We show video direct from YOUTUBE.COM, don't store video or any database in our system.
Website này chỉ lấy dữ liệu và trình chiếu video từ kho dữ liệu của YOUTUBE.COM. Chúng tôi không lưu trữ video hay bất cứ dữ liệu nào liên quan đến các video này. Nên người sử dụng phải tuân thủ đúng theo luật pháp quy định.

Xem trên điện thoại Android - Watch from Android phone

YouTube Video » create mysql database, tables and insert data using php functions

Share to your friend:
create mysql database, tables and insert data using php functions
in this video you will learn how you can create database and tables using wampserver and phpmyadmin....and you will be able to insert data using php and mysql...
google,youtube,create,database,table,mysql,php,query,function,insert,into,delete,update,phpmyadmin,insert data,how to,learn,mysql database,create database,create table,insert data,using php functions,youtube,google,2017,new
google,youtube,insert data into tables using php functions,learn how to,insert data,Table,Insert,PHP (Programming Language),Data (Dimension),Into,function,php functions,insert data into mysql,mysql,table,update,statement,query,fetch,connection,mysql functions,connectionn class,class,method,wampserver,wamp,using wamp server,training,tutorials,insert data tutorial,how to insert,phpmyadmin,learn,database,php language,ajax,html,jquery,phpmyadmin, learn how to create mysql database and tables, learn how to insert data into tables using php functions | phpmyadmin